مواد اولیه شیمیایی

 

شرکت آتیه سازان شیمی روزنه سبز با همت همکاران متخصص و مهندسین صنعت شیمی پا به عرصه بازار مواد اولیه صنایع گذاشت.
 ما با آشنایی از مشکلات موجود در صنعت ایران بر آن آمدیم که فعالیت خود را در زمینه تهیه و نوزیع مواد اولیه صنایع از جمله مواد اولیه شوینده ، مواد اولیه غذایی ، مواد اولیه دارویی و کشاورزی گسترده نماییم.