شوینده های التراسونیک

محلول های شستشوی التراسونیک به دو دسته کلی شوینده های آبی و غیرآبی تقسیم میشوند.

شوینده های آبی: شوینده هایی هستند که به صورت محلول در آب می باشند و قابلیت رقیق سازی با آب را دارند. ترکیب درصد پیشنهادی 5-1%  می باشد.

شوینده های غیرآبی: شوینده هایی هستند که قابلیت رقیق سازی با آب را ندارند، اما عمده ترین مزیت این شوینده ها عدم نیاز به حرارت می باشد. ظرفیت عمده ی پذیرش آلودگی نیز از دیگر مزایای این شوینده هاست.

شوینده های التراسونیک آبی
شوینده های اولتراسونیک غیرآبی

محلول های شستشوی التراسونیک برد الکترونیک